Polityka prywatności

 

 

Polityka prywatności i plików cookies

I. Postanowienia wstępne

§ 1 Pojęcia pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im w Regulaminie sklepu internetowego avocado-store.pl, przy czym pojęcie Klienta oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub internautę odwiedzającego strony Sklepu.

§ 2 Sprzedawca wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

II. Dane osobowe

§ 3

 1 Klient w celu korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych. W niektórych wypadkach, konieczne będzie podanie danych osobowych dotyczących zdrowia Klienta

 2 Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu. Bez podania danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.

 3 Wszelkie dane osobowe, które Klient wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji ze Sprzedawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

 § 4

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. 

2. Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Klientów innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 3. W przypadku rejestracji Klienta za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook Sklep uzyska dostęp do niektórych danych osobowych Klienta zamieszczonych na koncie Klienta w serwisie społecznościowym Facebook (np. imię, nazwisko, zdjęcie profilowe, adres e-mail), zgodnie z polityką obowiązującą w tym serwisie.

 4. Sprzedawca informuje także, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Sklepu lub danych dla Sprzedawcy, zajmujące się bezpieczeństwem Sklepu, upoważnione organy państwowe, dostawcy narzędzi do wysyłania newsletterów, dostawcy narzędzi analitycznych, spółki prowadzące portale społecznościowe, których danymi do logowania Klient rejestruje się w Sklepie, dostawcy narzędzi do automatyzacji marketingu, operatorzy płatności dostępnych w Sklepie, kurierzy i poczta oferujący dostawę towaru zakupionego w ramach Sklepu.

 5.W celu wykonania umów zawieranych z Klientami za pośrednictwem Sklepu, ich dane będą powierzane w szczególności następującym podmiotom:

 a) świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, które to podmioty będą dostarczać Klientowi towary zakupione w Sklepie:

 - DPD Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Mineralnej 15, 02-274 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028368, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, NIP 5260204110, o kapitale zakładowym w kwocie 228 604 000,00;

 - Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla   m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000334972, posiadający NIP 525-000-73-13 oraz kapitał zakładowy w wysokości 774 140 000,00 zł w całości wpłacony 

b) operatorom płatności:

Alior Bank  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38D, 02-232 Warszawa,   zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd   Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000305178, posiadający NIP  07-001-07-31 oraz kapitał zakładowy w wysokości 1 292 636 240,00 zł w całości wpłacony;
§ 5

 1. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem, wówczas Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2. Klient ma także dwa rodzaje prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli dane osobowe są przetwarzane: 

a) na potrzeby marketingu bezpośredniego; tego sprzeciwu nie trzeba uzasadniać; 

b) na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją Klienta.

§ 6

 1 Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu, w tym w celu rozpoznawania reklamacji, udzielenia odpowiedzi na pytania przedstawione przez Klienta w formularzu kontaktowym, rozwiązania sprawy przedstawionej przez Klienta Sprzedawcy w trakcie kontaktu oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Sprzedawcy, jego usług oraz Sklepu

 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług oraz samego Sprzedawcy, a także udzielenie odpowiedzi na pytanie przedstawione przez Klienta oraz rozwiązanie przedstawionej przez niego sprawy.

3. W zakresie danych dotyczących zdrowia Klienta, tj. danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, podstawą przetwarzania danych jest zgoda wyrażona w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 9 ust. 2 lit. b) RODO.

 4. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Klient może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Sprzedawca ma prawo do wysyłania na podane przez niego adresy e-mail newsletterów, w tym informacji o nowych towarach lub akcjach promocyjnych, w tym wysyłanej za pośrednictwem urządzeń końcowych (np. komputer, serwer) oraz automatycznych systemów wywołujących. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Jeżeli Klient udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jego dokonaniem.

 § 7 Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Klienta przez Sprzedawcę, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Sprzedawcy na rzecz Klienta. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Sprzedawcę lub wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Klienta ze Sprzedawcą będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Klienta i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy.

§ 8 Sprzedawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

III. Pliki cookies 

§ 9 

1. Sklep wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Klienta, które mogą być następnie odczytywane przez Sprzedawcę.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 a) dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 b) utrzymania sesji Klienta, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 c) dostosowania zawartości newslettera do preferencji Klienta;

 d) wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Sklepie; 

e) marketingowym, w tym prowadzenia remarketingu, czyli wyświetlania Klientowi reklam dotyczących Sklepu i Sprzedawcy na innych stronach internetowych.

 3. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

 a. popularyzacji Sklepu za pomocą serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram.

 4. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: a. „sesyjne”  (session cookies): są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej; 

b. „stałe” (persistent cookies): przechowywane są w urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego.

§ 10

 1. Sprzedawca informuje także Klientów, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Klienta.

 2. Sprzedawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient. 

3. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: o Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek, o Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,o Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl, o Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py? hl=pl&answer=95647

 § 11 Sprzedawca informuje także Klientów, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

 § 12 Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Klienta mogą być wykorzystywane również przez współpracujące ze Sprzedawcą podmioty trzecie.

IV. ARKit, Unity 3D oraz ARFaceTracking i TrueDepth

W celu skutecznego świadczenia naszych usług wykorzystujemy ARKit, opracowany przez Apple Inc. a także Unity 3D opracowany przez Unity Technologies Inc. Do dopasowania wirtualnych akcesoriów (okularów) do Twojej twarzy, Aplikacja używa ARFaceTracking i TrueDepth API, które ma dostęp do danych sensorycznych Twojego telefonu.  Firma Avocado  nie gromadzi i nie wykorzystuje informacji o Twojej twarzy. Wszystkie dane sensoryczne i dotyczące dopasowania wykorzystywane przez TrueDepth API oraz ARKit dzieją się lokalnie, w Twoim telefonie. Nie ma przekazywania informacji sensorycznych pomiędzy naszymi serwerami, serwerami innych firm i Twoim telefonem, co oznacza, że nigdy nie uzyskamy dostępu do danych dotyczących Twojej twarzy.

V. Usługi zewnętrzne

1. Ponadto korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazane Twoje dane w celu realizacji założeń firmy. W takim przypadku każdorazowo jest podpisana umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych z podmiotami takimi jak:
1) biuro księgowe,
2) dostawca usług IT,
3) agencja marketingowa.
2. Dane osobowe nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że udostępnianie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa zobowiązujących Administratora do przekazania danych uprawnionym podmiotom.

VI. Inne

 § 13 Klient nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem.

 § 14 Sprzedawca będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Klient będzie korzystać z Sklepu.

 § 15

 1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Sprzedawcy Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: sklep@avocado-store.pl.

 2. Polityka znajduje się na stronie http://avocado-store.pl/polityka-prywatnosci/ 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium